UDDYAM–PAHSUI FOUNDATION

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University Incubation Centre

 

Dr. Prakash Mahanwar

Hon'ble Vice Chancellor
Punyashlok Ahilyadevi Holkar
Solapur University,
Solapur

Prof. Dr. Vikas. B. Patil

Director
Innovation,Incubation And Linkage
Punyashlok Ahilyadevi Holkar
Solapur University, Solapur

Vistor Count


website analysis